فروش! تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout
دوره مربی تمرینات کالیستنیک

دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی تمرینات کالیستنیک Calisthenics Workout با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! رقص درمانی
دوره مربی دنس تراپی( DMT)

دوره آموزشی مربی دنس تراپی( DMT) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی مربی دنس تراپی( DMT) می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربی دنس تراپی( Dance/movement therapy) به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی مربی دنس تراپی( DMT) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی دنس تراپی( Dance/movement therapy)  با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربی کوهنوردی
دوره مربی کوهنوردی

دوره آموزشی مربی کوهنوردی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربی کوهنوردی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربی کوهنوردی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربی کوهنوردی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مربیگری  بسکتبال
دوره مربیگری بسکتبال

دوره آموزشی مربیگری بسکتبال مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری بسکتبال به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری بسکتبال برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری بسکتبال با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آمادگی جسمانی
دوره مربیگری آمادگی جسمانی

دوره آموزشی آمادگی جسمانی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آمادگی جسمانی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آمادگی جسمانی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آمادگی جسمانی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اسپینینگ
دوره مربیگری اسپینینگ

دوره آموزشی مربیگری اسپینینگ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری اسپینینگ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری اسپینینگ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری اسپینینگ با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری اسکیت
دوره مربیگری اسکیت

دوره آموزشی مربیگری اسکیت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری اسکیت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری اسکیت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری اسکیت با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری باچاتا
دوره مربیگری باچاتا

دوره آموزشی مربیگری باچاتا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری باچاتا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری باچاتا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری باچاتا با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری بادی پامپ
دوره مربیگری بادی پامپ

دوره آموزشی مربیگری بادی پامپ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری بادی پامپ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری بادی پامپ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری بادی پامپ با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربی باله
دوره مربیگری باله

دوره آموزشی مربیگری باله مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری باله به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری باله برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری باله با پشتیبانی تماس بگیرید.

980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری بیلیارد
دوره مربیگری بیلیارد

دوره آموزشی مربیگری بیلیارد مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری بیلیارد به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری بیلیارد برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری بیلیارد با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مربیگری پرسونال ترینینگ
دوره مربیگری پرسونال ترینینگ
دوره آموزشی مربیگری پرسونال ترینینگ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مربیگری پیلاتس به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مربیگری پرسونال ترینینگ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مربیگری پرسونال ترینینگ با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید