فروش! فیزیولوژی ورزشی
دوره فیزیولوژی ورزشی

دوره آموزشی فیزیولوژی ورزشی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی فیزیولوژی ورزشی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی فیزیولوژی ورزشی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی فیزیولوژی ورزشی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! کاربر ماساژ
دوره کاربر ماساژ

دوره آموزشی کاربر ماساژ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کاربر ماساژ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کاربر ماساژ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کاربر ماساژ با پشتیبانی تماس بگیرید.
 
 

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره گزارشگری ورزشی
دوره گزارشگر ورزشی(correspondent )

دوره آموزشی گزارشگری ورزشی(correspondent /ˌkɔːrəˈspɑːndənt) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی گزارشگری ورزشی می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی گزارشگری ورزشی به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه  دوره آموزشی گزارشگری ورزشی(correspondent /ˌkɔːrəˈspɑːndənt) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی گزارشگری ورزشی(correspondent /ˌkɔːrəˈspɑːndənt) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ آروماتراپی
دوره ماساژ آروماتراپی (رایحه درمانی)

دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ آیورودا
دوره ماساژ آیورودا

دوره آموزشی ماساژ آیورودا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ آیورودا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ آیورودا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ آیورودا با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ با سنگ داغ
دوره ماساژ با سنگ داغ

دوره آموزشی ماساژ با سنگ داغ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ با سنگ داغ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ با سنگ داغ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ با سنگ داغ با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ تانتریک
دوره ماساژ تانتریک

دوره آموزشی ماساژ تانتریک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ تانتریک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ تانتریک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ تانتریک با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ تایلندی
دوره ماساژ تایلندی

دوره آموزشی ماساژ تایلندی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ تایلندی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ تایلندی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ تایلندی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ماساژ تریگر پوینت (نقطه ماشه‌ای)
دوره ماساژ تریگر پوینت (نقطه ماشه‌ای)

دوره آموزشی ماساژ تریگر پوینت (نقطه ماشه‌ای) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ تریگر پوینت (نقطه ماشه‌ای) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ تریگر پوینت (نقطه ماشه‌ای) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ تریگر پوینت (نقطه ماشه‌ای) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ دیپ تیشو
دوره ماساژ دیپ تیشو(بافت عمقی)

دوره آموزشی ماساژ دیپ تیشو(بافت عمقی) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ دیپ تیشو(بافت عمقی) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ دیپ تیشو(بافت عمقی) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ دیپ تیشو(بافت عمقی) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ رفلکسولوژی
دوره ماساژ رفلکسولوژی

آموزشی ماساژ رفلکسولوژی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ماساژ سنتی چینی
دوره ماساژ سنتی چینی

دوره آموزشی ماساژ سنتی چینی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ماساژ سنتی چینی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ماساژ سنتی چینی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ماساژ سنتی چینی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید