ضمانت و گارانتی

کلیه خدمات و مدارک ارایه شده از طرف این آموزشگاه دارای گارانتی و ضمانت صددرصدی می باشد. به صورتی که هر گاه مشخص شود مدارک صادر شده یا خدمات ارایه شده از اعتبار لازم برخوردار نیست، وجه پرداختی متقاضی به صورت کامل به وی بازگشت خواهد شد.