فروش! اصول تدارکات و خریدهای خارجی
دوره اصول تدارکات و خریدهای خارجی
دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول مدیریت و سرپرستی
دوره اصول مدیریت و سرپرستی

دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اصول و فنون تشریفات و خدمات
دوره اصول و فنون تشریفات و خدمات

دوره آموزشی اصول و فنون تشریفات و خدمات مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول و فنون تشریفات و خدمات به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول و فنون تشریفات و خدمات برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول و فنون تشریفات و خدمات با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول و فنون روابط عمومی
دوره اصول و فنون روابط عمومی

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول و فنون مذاکرات تجاری
دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اقتصاد مقاومتی
دوره اقتصاد مقاومتی

دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اینکوترمز
دوره اینکوترمز

دوره آموزشی اینکوترمز مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اینکوترمز به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اینکوترمز برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اینکوترمز با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بادیگارد امنیتی
دوره بادیگارد امنیتی
دوره آموزشی بادیگارد امنیتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی  بادیگارد امنیتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بادیگارد امنیتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بادیگارد امنیتی با پشتیبانی تماس بگیرید.
980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازارهای بین المللی(فارکس)
دوره بازارهای بین المللی(فارکس)

دوره آموزشی بازارهای بین المللی(فارکس) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازارهای بین المللی(فارکس) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازارهای بین المللی(فارکس) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازارهای بین المللی(فارکس) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازاریاب بیمه
دوره بازاریاب بیمه

دوره آموزشی بازاریاب بیمه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازاریاب بیمه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازاریاب بیمه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازاریاب بیمه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی
دوره بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازاریابی خدمات گردشگری
دوره بازاریابی خدمات گردشگری

دوره آموزشی بازاریابی خدمات گردشگری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است که مایل به دریافت مدرک بین المللی بازاریابی خدمات گردشگری می باشند. در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازاریابی خدمات گردشگری  به متقاضی اهدا خواهد شد. گواهینامه دوره آموزشی بازاریابی خدمات گردشگری  برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازاریابی خدمات گردشگری  با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 980,000 تومان افزودن به سبد خرید