دوره های مدیریت و انسانی

فروش! dba عمران و سازه
دوره dba عمران و سازه

دوره آموزشی dba عمران و سازه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی dba عمران و سازه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی dba عمران و سازه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی dba عمران و سازه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! EMBA گرایش تجارت
دوره EMBA گرایش تجارت

دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آمار کاربردی و استنباطی
دوره آمار کاربردی و استنباطی

دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آمار کاربردی و استنباطی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش کتابداری
دوره آموزش کتابداری

دوره آموزشی کتابداری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کتابداری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کتابداری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کتابداری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول تدارکات و خریدهای خارجی
دوره اصول تدارکات و خریدهای خارجی
دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول مدیریت و سرپرستی
دوره اصول مدیریت و سرپرستی

دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اقتصاد مقاومتی
دوره اقتصاد مقاومتی

دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی
دوره بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل
دوره برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی و مدیریت هزینه
دوره برنامه ریزی و مدیریت هزینه

دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تکنیک ارتباطی زبان بدن
دوره تکنیک ارتباطی زبان بدن

دوره آموزشی تکنیک ارتباطی زبان بدن مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تکنیک ارتباطی زبان بدن به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تکنیک ارتباطی زبان بدن برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تکنیک ارتباطی زبان بدن با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! روش و فنون تدریس
دوره روش و فنون تدریس

دوره آموزشی روش و فنون تدریس مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی روش و فنون تدریس به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی روش و فنون تدریس برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی روش و فنون تدریس با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 280,000 تومان افزودن به سبد خرید