فروش! اتوکد دوبعدی
دوره اتوکد دوبعدی

دوره آموزشی اتوکد دوبعدی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اتوکد دوبعدی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اتوکد دوبعدی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اتوکد دوبعدی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اسکیس وراندو
دوره اسکیس و راندو

دوره آموزشی اسکیس وراندو مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اسکیس وراندو به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اسکیس وراندو برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اسکیس وراندو با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اسمبل کامپیوترهای شخصی
دوره اسمبل کامپیوترهای شخصی

دوره آموزشی اسمبل کامپیوترهای شخصی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اسمبل کامپیوترهای شخصی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اسمبل کامپیوترهای شخصی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اسمبل کامپیوترهای شخصی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول بازرسی HSE
دوره اصول بازرسی HSE

دوره آموزشی اصول بازرسی HSE مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول بازرسی HSE به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول بازرسی HSE برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول بازرسی HSE با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول طراحی پایپینگ(sped)
دوره اصول طراحی پایپینگ(sped)

دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ(sped) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ(sped) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ(sped) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول طراحی پایپینگ(sped) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول گزارش نویسی در HSE
دوره اصول گزارش نویسی در HSE

دوره آموزشی اصول گزارش نویسی در HSE مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول گزارش نویسی در HSE به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول گزارش نویسی در HSE برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول گزارش نویسی در HSE با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول و مبانی خطوط انتقال نفت
دوره اصول و مبانی خطوط انتقال نفت

دوره آموزشی اصول و مبانی خطوط انتقال نفت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول و مبانی خطوط انتقال نفت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول و مبانی خطوط انتقال نفت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول و مبانی خطوط انتقال نفت با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول و مبانی طراحی محیط و منظر
دوره اصول و مبانی طراحی محیط و منظر

دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی محیط و منظر مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی محیط و منظر به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی محیط و منظر برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی محیط و منظر با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اطفا حریق در صنعت
دوره اطفا حریق در صنعت
دوره آموزشی اطفا حریق در صنعت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اطفا حریق در صنعت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اطفا حریق در صنعت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اطفا حریق در صنعت با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! الزامات HSE پیمانکاران
دوره الزامات HSE پیمانکاران

دوره آموزشی الزامات HSE پیمانکاران مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی الزامات HSE پیمانکاران به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی الزامات HSE پیمانکاران برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی الزامات HSE پیمانکاران با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! الکترونیک صنعتی
دوره الکترونیک صنعتی

دوره آموزشی الکترونیک صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی الکترونیک صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی الکترونیک صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی الکترونیک صنعتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! الکترونیک عمومی
دوره الکترونیک عمومی

دوره آموزشی الکترونیک عمومی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی الکترونیک عمومی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی الکترونیک عمومی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی آموزش ایرانیان برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی الکترونیک عمومی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 400,000 تومان 280,000 تومان افزودن به سبد خرید