آکادمی آموزش ایرانیان با هدف برگزاری دوره های فنی و مهندسی در زمینه بازرسی جوش و سایر رشته هاتوسط مهندس محمد ادب آوازه راه اندازی شده است. این سایت دارای پروانه آموزشگاهی سازمان فنی و حرفه ای از وزارت کار به شماره ۴۶۷ به صاحب امتیازی مهندس محمد ادب آوازه می باشد.